ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาปีป้าย พ.ศ.2564
  รายละเอียด :

 กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาปีป้าย พ.ศ.2564

📍📍อาศัยอำนาจตามความในกฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลนาสาร จึงประกาศกำหนดอัตราภาษีป้ายใหม่ดังนี้
1.ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน
💢1.1. ป้ายที่มีข้อความเคลื่อนที่ เปลี่ยนข้อความอื่นได้ คิดอัตรา 10 บาทต่อ 500 ตร.ซม.
💢1.2 ป้ายอื่นๆ นอกจากข้อ 1.1 คิดอัตรา 5 บาท ต่อ 500 ตร.ซม
2. ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศและหรือปนกับภาพ และหรือเครื่องหมายอื่น
💢2.1 ป้ายที่มีข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพเคลื่อนที่ หรือเปลี่ยนข้อความเครื่องหมาย หรือภาพอื่นได้ คิดอัตรา 52 บาทต่อ 500 ตร.ซม.
💢2.2 ป้ายอื่นๆ นอกจากข้อ 2.1 คิดอัตรา 26 บาทต่อ 500 ตร.ซม.
3. ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดๆ หรือไม่ และป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ
🈶 3.1 ป้ายที่มีข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพเคลื่อนที่ หรือเปลี่ยนข้อความเครื่องหมาย หรือภาพอื่นได้ คิดอัตรา 52 บาทต่อ 500 ตร.ซม.
🈶 3.2 ป้ายอื่นๆ นอกจากข้อ 3.1 คิดอัตรา 26 บาทต่อ 500 ตร.ซม.
4 ใช้บังคับสำหรับป้ายที่ต้องเสียภาษีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
5. กรณีป้ายที่ต้องเสียภาษีป้ายก่อนวันที่ 1 มกราคม 2564 ให้เป็นไปตามอัตราภาษีป้ายที่กำหนดในกฏกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 มกราคม. 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 102 คน