ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเรื่องวิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น
  รายละเอียด :

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง

เรื่อง วิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์
 
ซึ่งผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปเลือกตั้งในวันเวลาที่กำหนด ให้แจ้งเหตุจำเป็นภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้งหรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง
 
โดยเข้าแจ้งเหตุจำเป็นได้ในเว็บ www.bora.dopa.go.th หรือ www.ect.go.th หรือแอฟพลิเคชั่น Smart Vote หัวข้อ "การแจ้งเหตุที่อาจไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์" สามารถอ่านรายละเอียดและวิธีการแจ้งเหตุเพิ่มเติมได้ในประกาศ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 142 คน