ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การดำเนินโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (Fix it center)
  รายละเอียด :

   ตามที่วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช ได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (Fix it center) ประจำศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อช่วยลดรายจ่ายและสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตลอดจนให้คำแนะนำ ให้ความรู้ในการดูแลรักษาซ่อมบำรุงเครื่องมืออุปกรณ์รถจักรยานยนต์ เครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงความเข้มแข็งของชุมชนและความมั่นคงของประเทศ

   ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ระหว่างวันที่ 15 - 16 กันยายน พ.ศ.2555 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาสาร หมู่ที่ 6 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 533 คน