ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2555 (เพิ่มเติม)
  รายละเอียด :

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสาร

เรื่อง     การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕5๕ (เพิ่มเติม)

------------------------------

                   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาสาร  ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (เพิ่มเติม)  โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๖   ลงวันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๔๖   ข้อ ๔ และข้อ ๕  เพื่อให้การบริหารงบประมาณและการตรวจสอบการบริหารงบประมาณของหน่วยรับตรวจเป็นไปด้วยความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  รวมทั้งเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง อันเป็นการเสริมสร้างประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงาน  ตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด

                   จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                             ประกาศ    วันที่  27  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕5

 

                                    (ลงชื่อ)     พยงค์   สงวนถ้อย     

                                             (นายพยงค์    สงวนถ้อย)

                                        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสาร

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 กันยายน 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 593 คน