รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน
ชื่อโครงการ มิติ โครงการ งบประมาณ ร้อยละดำเนินการ
ตามแผน ดำเนินการแล้ว ตามแผน ตามข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ
ใช้จริง โครงการ งบประมาณ
เทศบาลตำบลนาสาร12030,000.000.000.000.000.00
2210.000.000.0050.00100.00
3430.000.000.0075.00100.00
4100.000.000.000.00100.00
รวม9430,000.000.000.0044.440.00

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)

มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4 รวม 4 มิติ
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ
230,000.0020.0040.0010.00930,000.00

โครงการ/งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน)

มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4 รวม 4 มิติ
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ
20.0020.0040.0010.0090.00

การเบิกจ่ายงบประมาณ

มิติ ตามแผนป้องกันฯ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ การเบิกจ่าย
มิติที่ 130,000.000.000.00
มิติที่ 20.000.000.00
มิติที่ 30.000.000.00
มิติที่ 40.000.000.00
รวม 4 มิติ30,000.000.000.00

" . "สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ" . "

โครงการ
ตั้งต้น
โครงการ
ที่บันทึก
บรรจุในข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ/
แผนดำเนินงาน
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ
ไม่สามารถ
ดำเนินการได้
ผลการนำแผนฯ
ไปปฏิบัติ
คิดจาก
โครงการตั้งต้น
ระดับการนำ
แผนไปปฏิบัติ
309104013.33น้อย