สภาพทั่วไป
ตำบลนาสาร เป็นพื้นที่ราบลุ่มเมื่อถึงฤดูฝนจนมีน้ำท่วมขังพื้นที่ สามารถปลูกพืชได้เพียงบางส่วน ตำบลนาสารอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอพระพรหม ประมาณ 4 ก.ม. ห่างจากจังหวัดนครศรีธรรมราช 15 ก.ม. โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ที่ตั้ง

               ทิศเหนือ                              จดตำบลไชยมนตรี และตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
                ทิศใต้                                   จดตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
                ทิศตะวันออก                        จดเขตเทศบาลนครศรีธรรมราช
                ทิศตะวันตก                          จดตำบลกำแพงเซา อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

  ภูมิอากาศ    
        ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตอนกลางของภาคใต้ จึงมีภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน แต่อากาศโดยทั่วไปไม่ร้อนจัด เนื่องจากมีอิทธิพลของมรสุมพัดผ่านจากทะเลทั้งสองฝั่ง จึงมีฤดูเพียง 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน และฤดูฝน