คู่มือประชาชน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 การขออนุญาตใช้เสียง พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.2493 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
11 มิ.ย. 2564
12 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา ๒๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
43
11 มิ.ย. 2564
13 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา ๓๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
39
11 มิ.ย. 2564
14 การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
42
11 มิ.ย. 2564
15 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา ดาวน์โหลดเอกสาร
44
11 มิ.ย. 2564
16 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา ดาวน์โหลดเอกสาร
40
11 มิ.ย. 2564
17 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชย์กิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา ดาวน์โหลดเอกสาร
42
11 มิ.ย. 2564
18 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ ดาวน์โหลดเอกสาร
43
11 มิ.ย. 2564
19 การแจ้งขุดดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
43
11 มิ.ย. 2564
20 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ ดาวน์โหลดเอกสาร
42
11 มิ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4